De praktijk & praktische informatie

Informatie over de praktijk, verwijzing, vergoedingen, rechten en plichten.
Manon Verkerk, huidtherapeute
Over mij
Inmiddels ben ik alweer sinds 2005 werkzaam als huid- en oedeemtherapeut.  Na 5 jaar in loondienst gewerkt te hebben had ik voldoende ervaring opgedaan om een eigen praktijk te starten. In 2011 opende mijn eigen praktijk PUUR Huidzorg.
Ik ben altijd al gefascineerd  geweest wat huid betreft. In mijn familie komt eczeem en een gevoelige huid voor en zelf heb ik last gehad van acne. Dan besef je nog veel beter hoe fijn het is als je huid goed voelt. Het mooie aan het vak huidtherapie is dat je nooit uitgeleerd bent. Zelfs na 11 jaar aan het werk te zijn leer je elke dag weer nieuwe dingen. Ook door het volgen van cursussen krijg je nieuwe inzichten. De waardering die je krijgt van patiënten maakt dit zo’n dankbaar beroep. Iemand echt kunnen helpen en iemand weer met een goed gevoel de deur uit laten stappen is waarom ik voor dit mooie vak heb gekozen.
Vermoedt u een huidprobleem, heeft u vragen of klachten?
Zonder verwijzing direct naar een huidtherapeut
PUUR Huidzorg is erkend door zorgverzekeraars. Dat betekent dat u bij Puur Huidzorg terecht kunt als u door een arts of specialist bent doorverwezen naar een huidtherapeut. U heeft echter niet perse een verwijzing nodig

Zonder verwijzing ook directe toegang Huidtherapie

Voortaan heeft u niet langer een verwijzing van de (huis)arts of specialist nodig als u naar de praktijk wilt komen. Dankzij een besluit van de minister van Volksgezondheid zijn bijna alle paramedische beroepen per 1 januari 2011 direct toegankelijk geworden. Huidtherapeuten zijn voortaan bevoegd om patiënten in behandeling te nemen zonder verwijzing van een arts of specialist. Natuurlijk mag u ook met verwijzing een afspraak maken bij de praktijk.

Vermoedt u een huidprobleem, heeft u vragen of klachten?

Wanneer direct naar een huidtherapeut?

Als patiënt kunt u steeds vaker zelf uw zorgverlener kiezen. U bepaalt zelf of u eerst naar de huisarts wilt of toch liever direct naar de praktijk komt. Vermoedt u een huidprobleem, heeft u vragen of klachten? De huidtherapeut kan u snel duidelijkheid verschaffen. Wanneer vastgesteld wordt dat behandeling mogelijk is, kan de behandeling snel gestart worden. Mocht behandeling om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan zal u alsnog terugverwezen worden naar de huisarts.

Hoe werkt het?

Naast de beroepsmatige deskundigheid zijn de huidtherapeuten extra geschoold in verband met de directe toegang. Kortom: zij weten hoe ze te werk moeten gaan, ook als patiënten niet eerst bij hun huisarts zijn geweest. De huidtherapeut bepaalt aan de hand van een screening of u in aanmerking komt voor een huidtherapeutische behandeling. De huidtherapeut is en blijft verantwoordelijk voor de zorg en de behandeling van uw huid of van uw klacht.

Oedeemtherapie wordt vaak vergoed vanuit de basisverzekering
Vergoeding huidtherapie en oedeemtherapie
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt huidtherapeutische behandelingen.

Huidtherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoedingen verschillen sterk per verzekeraar.

Oedeemtherapie is de enige therapie die, in de meeste gevallen, vanuit de basisverzekering vergoed wordt.
Soms is het nodig om een machtiging aan te vragen voordat tot vergoeding wordt overgegaan.

Rechten, plichten & privacy patiënt en therapeut
Rechten & plichten

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

De praktijk voor huidtherapie PUUR Huidzorg hecht grote waarde aan privacy. Uw persoonlijke en medische gegevens worden dan ook met zorg behandeld. Alleen de huidtherapeut en de cliënt krijgen inzage in de gegevens. Dit houdt in dat uw gegevens nooit aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uitwisselen van gegevens tussen verwijzer en behandelaar en behandelaar en verzekeraar is wel toegestaan, mits die van belang zijn in het kader van de behandeling.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een therapeut u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Rechten & plichten therapeut

Een therapeut heeft het recht om zijn eigen beslissingen te nemen; hij hoeft niet zonder meer te doen wat een patiënt of andere hulpverlener hem vraagt. Zijn eigen deskundigheid speelt daarbij een grote rol.
Een therapeut mag weigeren om een behandeling uit te voeren, wanneer hij van mening is dat deze medisch niet noodzakelijk is.

De therapeut moet goede zorg verlenen en een medisch dossier bijhouden. Deze gegevens moeten minstens 15 jaar bewaard worden. Een hulpverlener moet goede zorg verlenen.

Rechten & plichten patiënt

De patiënt heeft recht op goede informatie van de hulpverlener over zijn ziekte of aandoening en de mogelijke behandelingen. De informatie moet begrijpelijk zijn, en de hulpverlener moet de patiënt ook informeren over mogelijke alternatieven, risico’s en bijwerkingen.
De patiënt moet instemmen met elke medische behandeling. Om daarover te kunnen beslissen, moet de hulpverlener de patiënt voldoende informatie geven. Elke patiënt mag altijd de gegevens over zichzelf in zijn medisch dossier inzien, en een second opinion aanvragen.

De patiënt moet een hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat de hulpverlener een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. Tevens moet de patiënt de adviezen van de hulpverlener opvolgen binnen redelijke grenzen. De patiënt moet de zorgverlener betalen. Dat kan deels via de zorgverzekering.

Privacyverklaring

PUURhuidzorg gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. PUURhuidzorg deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. PUURhuidzorg bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. PUURhuidzorg houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. PUURhuidzorg vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. PUURhuidzorg informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. PUURhuidzorg informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. PUURhuidzorg informeert patiënten indien PUURhuidzorg bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten & BIG geregistreerd
NVH, BIG en klachtenregeling

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

PUUR Huidzorg is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Door de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten wordt een aantal kwaliteitseisen aan de beroepsgroep opgelegd. Hierbij hoort onder andere het volgen van nascholing en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister. Voor meer informatie over de beroepsvereniging kunt u www.huidtherapie.nl raadplegen.

Kwaliteitsregister Paramedici

Bij registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in de Wet BIG.

Wet BIG

Huidtherapie is geregistreerd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG; artikel 34). Deze wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en patiënten bescherming.

Klachtregeling

Binnen de praktijk kunt u ervan uitgaan dat u met de grootst mogelijke zorg en aandacht behandeld wordt. Mocht u desondanks klachten hebben, maakt u dit dan gerust kenbaar. U kunt dit in eerste instantie het beste doen door een aparte afspraak te maken in de praktijk, zodat in alle rust de klacht besproken kan worden. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de patiënt zich wenden tot de interne commissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Zie www.huidtherapie.nl Deze commissie zal bemiddelen tussen huidtherapeut(en) en patiënt. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns www.paramedisch.org

Het eerste gesprek is een intake gesprek
Afspraak maken
Ik wil u graag helpen om van uw huidproblemen af te komen. Daarom nodig ik u uit voor een intakegesprek bij mij in de praktijk. U kunt telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Aan de telefoon wordt gevraagd naar uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, et cetera .Vervolgens stuur ik u een afspraakbevestiging met daarin een intakeformulier, informatie over de behandeling en een routebeschrijving.

Intake

Voor de intake is het belangrijk dat u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpasje meeneemt. Als u bent doorverwezen door een arts of specialist moet u ook de verwijsbrief ook meenemen naar het consult.

Bij het intakegesprek bespreken we uw klachten, uw hulpvraag en uw wensen als patiënt. De behandeling van een huidaandoening verschilt per persoon. Om voor u de juiste behandeling te bepalen zal ik eerst uw algehele gezondheid in kaart brengen. Vervolgens leg ik u uit wat deze behandeling inhoudt en wat hiervan de kosten zullen zijn.
Ik adviseer u om eerst uit te zoeken of u een eventuele behandeling vergoed krijgt van uw zorgverzekering. Als u dit moeilijk vindt, of als het onduidelijk is, neemt u dan gerust de polisvoorwaarden mee naar het intakegesprek. Dan zal ik er samen met u naar kijken.
Stemt u in met de voorgestelde behandeling dan maken we een vervolgafspraak.

In sommige gevallen kan ik u, als u dat wilt, direct behandelen.

 

Een afspraak kan alléén telefonisch verzet of geannuleerd worden
Afspraak wijzigen of annuleren

Een afspraak kan alléén telefonisch verzet of geannuleerd worden. Buiten openingstijden is het mogelijk om het antwoordapparaat in te spreken. Ik zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Indien niet tijdig is afgezegd, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Nieuwe producten bestellen en ophalen
Producten ophalen
Zijn uw verzorgingsproducten op? Het is mogelijk om nieuwe producten te bestellen, of ze op te halen bij de praktijk.
Zou u alstublieft van tevoren willen bellen als u spullen wilt komen halen? Dan kijk ik voor een gaatje in de agenda, zodat ik alle tijd heb voor u.

Openingstijden

Maandag: 8.00 – 18.00
Dinsdag; 8.00 – 18.00
Woensdag: 8.00 – 18.00 & 19.00 – 21.00
Donderdag: 8.00 – 18.00
Vrijdag: 8.00 – 18.00

In de praktijk wordt alleen gewerkt op afspraak.
Een afspraak maken kan telefonisch of per e-mail

Gegevens

Huidtherapeut Manon Verkerk
Mandenmakerslaan 17
3454DB De Meern (vlakbij Utrecht, in Leidsche Rijn)

Route / Google maps »

Telefoonnummer: 030 666 7960
E-mailadres: contact@PUURhuidzorg.nl
Iban: NL74RABO0149125844
KvK: 50758071
BTW: 169 961 096 B01

Lidnummer NVH 471
AGB-code zorgverlener: 90-042184
AGB-code praktijk: 90-050985
Kwaliteitsregister Paramedici: 19907416588