Wet- en regelgeving

In de gezondheidszorg zijn meerdere wet- en regelgevingen van kracht.

Voor de huidtherapie gelden onder andere de volgende wetten en regels; lidmaatschap van de NVH, registratie in het KP, algemene voorwaarden, privacy verklaring en AVG

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)

Lidmaatschapsnummer 500671

De NVH is dé beroepsvereniging van en voor huidtherapeuten in Nederland. Zij zorgt voor het continu optimaal houden van de kwaliteit en voor een goede positie van de huidtherapeut en huidtherapie in het algemeen. Zij behartigt de belangen van alle ruim 1.000 aangesloten leden. Dat zijn huidtherapeuten die werken in een huidtherapiepraktijk, ziekenhuis, zelfstandige behandelcentrum, kliniek en schoonheidssalon maar ook praktijkeigenaren en studenten (aspirant-leden) aan de opleiding huidtherapie.

De NVH zet haar leden centraal bij alles wat zij doet en behartigen hun belangen zodat zij hun vak zo optimaal mogelijk kunnen uitoefenen. Het gaat daarbij om belangen op het gebied van bijvoorbeeld vakinhoud, kwaliteit, veiligheid, bedrijfsvoering en contractering met zorgverzekeraars. Namens de leden gaan wij op landelijk niveau met belangrijke stakeholders zoals overheidsinstanties, zorgverzekeraars, patiëntorganisaties en andere beroepsverenigingen in gesprek. Om de huidtherapeutische zorg doorlopend te verbeteren ontwikkelt de NVH samen met haar leden kwaliteitsbeleid en organiseert na- en bijscholingsactiviteiten.

Voor meer informatie zie; www.huidtherapie.nl  

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Registratienummer 59911861788
Het KP voert de registratie en herregistratie uit voor paramedische beroepen en toetst of een paramedicus voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.
 
Patiënten, zorgverzekeraars en werkgevers kunnen de registers raadplegen om te zien of een paramedicus is vermeld in het kwaliteitsregister en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen.

Het KP maakt transparant welke paramedici voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en geeft u hiermee de mogelijkheid om te controleren of uw paramedicus bevoegd is en zijn deskundigheid op peil houdt.

Indien een paramedicus zich heeft geregistreerd, dan is deze in bezit van een uniek KP-registratienummer.

Voor mijn actuele herregistratie zie; KP

Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Privacy verklaring
PUUR huidzorg gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. PUUR huidzorg deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. PUUR huidzorg bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. PUUR huidzorg houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. PUUR huidzorg   vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. PUUR huidzorg informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. PUUR huidzorg informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. PUUR huidzorg informeert patiënten indien PUUR huidzorg bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene informatie AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.
De AVG beschrijft o.a. het recht op; inzage, vergetelheid, rectificatie en aanvulling, dataportabiliteit, beperking van verwerking, bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en duidelijke informatie.

De AVG legt de verantwoordelijkheid bij de praktijkhouder om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht lever ik een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn privacy verklaring.

Kwaliteitsonderzoek

PREM huidtherapie vragenlijst

De PREM huidtherapie vragenlijst gaat over uw ervaringen met de huidtherapiepraktijk en uw huidtherapeut. De vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de huidtherapie te meten zoals deze door u wordt ervaren. Zo kan de zorg beter worden afgestemd op uw wensen.

De ervaringsvragen gaan over patiëntparticipatie, nazorg, samenwerking, bejegening en informatieverstrekking.

De zorgverzekeraar verplicht mij als praktijkhoudend zorgverlener om u na minimaal 2 behandelingen, met een maximum van 2x per jaar, uit te nodigen voor dit kwaliteitsonderzoek. U ontvangt de uitnodiging digitaal, via e-mail, van ZorgRespons. Ik wil u verzoeken deze vragenlijst van 17 vragen in te vullen. De informatie en resultaten worden volledig anoniem verwerkt, en zijn ook voor mij als zorgverlener niet te herleiden. Met de uitkomsten van deze vragenlijst kan ik de kwaliteit van zorg waarborgen.

Alvast bedankt voor uw medewerking!